Pravidla soutěže

 

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh soutěže určené návštěvníkům internetového obchodu www.znakovenadobi.eu.

 1. pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost CEZARRINO, a.s, IČ: 277 58 214, DIČ: CZ 277 58 214, sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá – Brno, zapsána v obchodního rejstříku vedeného příslušným úřadem podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: KOS v Brně oddíl B (dále jen provozovatel).

 1. organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost ecake, s.r.o., se sídlem Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava, IČO: 46 116 583, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 71999/B (dále jen „Organizátor“)

 1. termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v období od 7.8.2019 do 31.8.2019 na území České republiky a Slovenské republiky.

 1. účast v soutěži

Soutěže jsou oprávněni se účastnit osoby, které splní pravidla pro registraci do soutěže. Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k provozovateli soutěže nebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v přímé řadě.

 1. podmínky průběhu soutěže

Podmínkou soutěže je lajknout/dát sledovat Facebook stránku Znackovenadobi.eu, nakoupit na.www.znackovenadobi.eu minimálně za 300 Kč, nebo ekvivalent 12 EUR.

Soutěž má 1 výherce. Výhercem soutěže se stává ten účastník, který bude vylosován pořadatelem. (dále jen „Výherce“).

Každý Účastník může v rámci jedné soutěže vyhrát pouze jednou.

 1. Výhra
 • První cena: Apple iPhone XS
 1. Vyhodnocení soutěže a oznámení o výhře

Výherce bude o výhře vždy informováni mailem, vyhlášením na sociální síti Facebook nebo přes aplikaci Messenger, a to do 15. 9. 2019, kdy bude vylosován Pořadatelem (dále jen „Oznámení o výhře“).

Cenu výherce obdrží do 14 dnů od vyhlášení výsledků. Výhra bude zaslána na smluvenou adresu. Nepřevzetí si výhry nebo nesjednání si jiného termínu zapříčiní, že výhra zůstane ve vlastnictví provozovatele a nebude soutěžícímu předána.

Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let.

 1. Vyloučení z účasti v soutěži

Pořadatel má dle ust. § 2997 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo na vrácení výhry v případě, že výhry bylo dosaženo lstí. Za lstivé jednání je považováno zejména :

 1. a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace,
 2. b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb,
 3. c) účast jménem třetí osoby bez jejího vědomí.
 4. Vyloučení odpovědnosti za škody

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových a sociálních sítí.

 1. Všeobecné podmínky

Soutěž vyhlášená prostřednictvím Příspěvků není žádným způsobem spojena se společností provozující sociální síť Facebook (dále jen „Společnost“), není jí organizována ani podporována.

Účastníci poskytují v rámci soutěží své osobní údaje Pořadateli (správce) a Organizátorovi (zpracovateli).

Osobní údaje získané od Účastníků budou použity pouze pro účely této soutěže.

Za obsah soutěží není Společnost odpovědná a není v žádném případě jakkoli spojena s touto soutěží. Jakékoli ručení ze strany Společností je proto zásadně vyloučeno.

Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži uděluje Účastník Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu platných a účinných právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nutném pro realizaci příslušné soutěže a marketingové oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu a to v následujícím rozsahu:

 1. a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které Účastníci poskytnou v soutěžním komentáři Příspěvku, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, popř. Facebook ID, Messenger Scope ID, pohlaví, zaslaný obsah a pseudonym na Facebooku. Pro případ, že se Účastník stane Výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry.
 2. b) Doba zpracovávání: po nezbytně dlouhou dobu, nejdéle však po dobu 2 let.
 3. c) Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr Výherců, distribuce výher, marketingové oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu.
 4. d) Právní titul: nezbytné pro plnění smlouvy, oprávněný zájem Pořadatele, souhlas
 5. e) Zpracovatel osobních údajů: Organizátor
 6. f) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí Účastníkům následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u Pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla Pořadatele (viz bod 1.1 výše) či prostřednictvím e-mailové adresy info@znackovenadobi.eu

- právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Pořadatel zpracovává;

- právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

- právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

- právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

- právo na přenositelnost osobních údajů;

- právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu Výherce, nemá vliv na výhru v soutěži; souhlas je možné odvolat také zasláním zprávy chatbotovi „stop“.

- právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

Pravidla soutěže a výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.znackovenadobi.eu a Facebook Znackovenadobi.eu.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, prodloužit, zrušit nebo změnit její pravidla, a to bez udání důvodů.

Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.

Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách provozovatele.

V Brně dne 29.6.2019